با توجه به ماده 50 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، افراد ایثارگر شامل خود جانبازان ، آزادگان و فرزندان آنها و فرزندان شاهد می باشد.همچنین در صورت فوت جانبازان و آزادگان ، خدمات و امتیازات مربوط به خانواده تحت تکفل آنها تعلق می گیرد.

فهرست