اقساط وام ازدواج 120 ماهه بوده و سررسید اولین قسط و کارمزد آن ، یک ماه پس از پرداخت تسهیلات می باشد.

فهرست