دوره بازپرداخت وام ازدواج 10 ساله (120 ماه) می باشد و نرخ کارمزد 4 درصد می باشد.

فهرست