طبق تصویب مجلس در سال 1401 دریافت وام ازدواج تنها با یک ضامن معتبر و سفته امکان پذیر است و بانک مرکزی نیز طی چند بخش نامه بانک ها را موظف نموده تنها با اخذ یک ضامن وام ازدواج را پرداخت نمایند.

فهرست