مدت بازپرداخت تسهیلات مانند سایر متقاضیان حداکثر 19 سال (120 ماه) می باشد و نرخ کارمزد 4 درصد است.

فهرست