مبلغ وام ازدواج برای خانواده های ایثارگر مبلغ 240 میلیون تومان (برای زوج بالای 25 سال و زوجه بالای 23 سال) و مبلغ 300 میلیون تومان (برای زوج زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال) می باشد.

فهرست