به تمامی زوج هایی که تاریخ عقد آن ها از 1397/01/01 به بعد می باشد و تا کنون وام خود را دریافت نکرده اند وام ازدواج تعلق می گیرد و فرقی ندارد چه سالی ازدواج کرده باشند.
فهرست